Inici /

Transmissió de llicència municipal del servei de taxi

DescripcióAutoritzar la transmissió de la llicència municipal de taxi.


Qui ho pot demanar? • El titular de la llicència municipal del servei de taxi
   

Nota:


D'acord amb l'Article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els següents col·lectius estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament:


 • les persones jurídiques,
 • les entitats sense personalitat jurídica,
 • els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
 • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

 


Documents que cal aportar
REQUISITS I DOCUMENTACIÓ RELATIVA AL TRANSMITENT (SOL·LICITANT):


 • Declaració de no tenir pendent cap pagament de cap sanció pecuniària imposada per resolució ferma en via administrativa per infraccions tipificades en la prestació dels serveis de taxi.
 • Baixa del vehicle, tret que es transmeti també a l’adquirent. En aquest cas, caldrà aportar la documentació de la transmissió o declaració del compromís de transmissió del vehicle adscrit al servei.


REQUISITS I DOCUMENTACIÓ RELATIVA A L’ADQUIRENT:


 • En cas de persona física: document acreditatiu d'identitat.
 • En cas de  societat mercantil, laboral o cooperativa: escriptura pública de constitució de la societat.
 • Document que acrediti la titularitat del vehicle: propietat, lloguer, arrendament financer, renting o qualsevol altre títol.
 • Certificats de l’Agència Tributària i de la Seguretat Social acreditant trobar-se al dia del compliment de les obligacions tributàries i socials.
 • El certificat que habilita per actuar com a taxista, expedit pel departament competent de la Generalitat de Catalunya en matèria de transports, previst a l'article 19 de la Llei 19/2003, de 4.7.


REQUISITS RELATIUS A LA CAUSA DE LA TRANSMISSIÓ (si s’escauen)


 • Per defunció del titular i transmissió a favor del successor: escriptura d'acceptació de l'herència.
 • Per d’accident, malaltia, jubilació i d’altres causes anàlogues que impossibilitin per l’exercici professional: certificat (mèdic, seguretat  social, etc.) que així ho acrediti.
   

ALTRE DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR DINS DELS 15 DIES SEGÜENTS A LA NOTIFICACIÓ DE L'AUTORITZACIÓ DE LA TRANSMISSIÓ, NECESSÀRIA PER A LA POSADA EN FUNCIONAMENT DEL SERVEI:


Per l'adquirent:


 • pòlissa d’assegurança del vehicle,
 • pòlissa de responsabilitat civil pels danys que es puguin causar durant el servei de transport,
 • documentació tècnica del vehicle i del taxímetre homologat expedida pels serveis d’Indústria de la Generalitat,
 • acreditar amb una fotografia o de forma presencial, que el vehicle compleixi els requisits relacionats amb els distintius de vehicles següents:
  1. Estar pintat de blanc.
  2. Tenir l'escut o emblema de Sant Quirze del Vallès.
  3. Dur el nº de llicència municipal.

 
Pel transmitent:


 • Devolució dels originals de la targeta i carnet de la llicència municipal pel transmitent

On es demana (En línia)IMPORTANT: Per poder tramitar aquesta sol·licitud per registre electrònic es necessari disposar d'un CERTIFICAT DIGITAL admès o estar donat d'alta al servei VÀLid de la Generalitat de Catalunya. (Podeu consultar quins certificats són admesos a l'enllaç següent:  Certificats digitals i signatures electròniques admeses).


Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos:
1.     Descarregueu el models de sol·licitud i annexos del tràmit.
2.     Empleneu el model de sol·licitud i signeu-lo electrònicament.
3.     Feu clic a l'enllaç de tramitació en línia i empleneu el formulari.
4.     Adjunteu la documentació específica al tràmit (sol·licitud i documentació).
5.     Feu clic en continuar.
6.     Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.
 
Una vegada es registri correctament rebreu el justificant de registre electrònic.

 


Enllaç: Sol·licitud online

Servei gestorParcs, Jardins i Via Pública, Mobilitat i Serveis


Termini per resoldre i notificar1 mesos


Sentit del silenci administratiuNegatiu


CostOrdenança fiscal 4.8 taxa per a la llicència d'autotaxis i altres vehicles de lloguer

 (El pagament es farà en el moment de la sol·licitud)


X
Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques.
Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació aquí.
Accepto